بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سیمان تهران می‌رساند که اوراق سهام ناشی از افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ شرکت سیمان تهران از مبلغ ۰۰۰ر۶۰۰ر۴۹۱ر۳۱۲ر۱ ریال به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ریال بصورت گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام آماده توزیع می‌باشد لذا سهامداران محترم می‌توانند با دردست داشتن اوراق سهام قبلی به […]

مشاهده