آزمایشگاه مجتمع صنعتی سیمان تهران موفق به اخذ گواهینامه ISO 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران گردید. شرکت سیمان تهران با هدف ارتقاء کیفیت و اطمینان کامل از صحت نتایج آزمونهای آزمایشگاه کنترل کیفیت که عامل مهمی در ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی می باشد ، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس […]

مشاهده