مهندس مختارپور مدیر عامل گروه سیمان تهران در جمع قضات مجتمع قضائی که از واحد هفتم این شرکت بازدید می کردند ، رابطه بین رونق تولید و صنعت با تأمین امنیت و آسایش شهروندان را رابطه‌ای علت و معلولی بر شمرد. به گزارش روابط عمومی گروه سیمان تهران ، دکتر حسینی ریاست مجتمع قضائی شهید […]

مشاهده