سیمان به عنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف و استراتژیک در صنعت ساختمان و پروژ ه های عمرانی محسوب شده و می شود اما در شرایط فعلی به علت عدم تخصیص بودجه های عمرانی و رکود ساخت و ساز در بازار مسکن، این صنعت بزرگ در دوران حساسی به سر میبرد و وضعیت مناسبی […]

مشاهده

بر اساس مصوبات کمیته تخصصی مشترک شرکت سیمان تهران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور به منظور حفظ محیط زیست، بهینه سازی مصرف آب و نیز انطباق پارامترهای فیزیکی و شیمیایی پسآب با استانداردهای مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تصفیه خانه قبلی مجتمع صنعتی سیمان تهران که دارای تکنولوژی قدیمی و از نوع R.B.C. […]

مشاهده