حضور موثرشرکت  سیمان تهران در بیست و نهمین سمینار کنترل کیفی سیمان کشور حضور پر رنگ در همایش های علمی یکی از اهداف راهبردی توسعه در شرکت سیمان تهران است که با  ارائه و تبادل دانش و تجربیات کارشناسان ، فرصت های یادگیری موثری را در اختیار آنان قرار بازدید: ۹

مشاهده