تنوع و ظرفیت تولید

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تنوع و ظرفیت تولید

انواع محصولات :

1  سیمان پرتلند نوع 1

2  سیمان پرتلند نوع 2

3  سیمان پرتلند نوع 3

4  سیمان پرتلند نوع 4

5  سیمان پرتلند نوع 5

6  سیمان پرتلند پوزولانی

7  سیمان بنائی

8  سیمان چاه نفت کلاس A

9 –  سیمان چاه نفت کلاس D

10 –  سیمان چاه نفت کلاس E

11 –  سیمان چاه نفت کلاس G

        

ردیف

خط تولیدی

دپارتمان

مشخصات

1

 

 

3

 

 

آسیاب سنگ

300 تا 350 تن

2

آسیاب مواد

60 تن

3

کوره

600 تن

4

آسیاب سیمان

20 تن

40 تن

5

 

4

 

 

آسیاب سنگ

300 تا 400 تن

6

آسیاب مواد

180 تن

7

کوره

2100 تن

8

آسیاب سیمان

130 تن

9

 

6

 

 

آسیاب سنگ

750 تن

10

آسیاب مواد

385 تن

11

کوره

4000 تن

12

آسیاب سیمان

2  * 125 تن

13

 

 

8

 

آسیاب سنگ

800 تن

14

آسیاب مواد

340 تن

15

کوره

3400 تن

16

آسیاب سیمان

2  * 120 تن

17

 

9

 

آسیاب مواد

300 تن

18

کوره

3700 تن

19

آسیاب سیمان

125 تن

20

 

 

7

 

آسیاب سنگ

650 تن

21

آسیاب مواد

200 تن

22

کوره

2000 تن

23

آسیاب سیمان

130 تن

 

فهرست