ISO 14001

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

مزایای استقرار ۱۴۰۰۱ :
پشتیبانی از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی
انطباق با نیازمندیهای قانونی و مقرراتی
ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان
شناسایی فرصت هایی برای بهبود زیست محیطی
کاهش مصرف منابع طبیعی
کاهش مصرف انرژی
کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
کاهش شکایات ، جریمه ها و مجازات ها


حفاظت از محیط زیست از مواردی است که دانشمندان، پژوهشگران و سازمان های علمی و اقتصادی را بر آن داشته که هر کدام به سهم خویش به ملاحظات زیست محیطی توجه بیشتری نمایند و سیستم هایی را ابداع کنند که با کاربرد آنها در بخش های مختلف صنعت،کشاورزی، اقتصاد و … بتوان وضعیت محیط زیست را بهبود بخشید.
آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری و جلوگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه
ارتقاء بهره وری تولید و قیمت تمام شده محصول
بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار
بهبود روابط صنعت با محیط زیست
کاهش رویدادهایی که منجر به خسارت می گردند
تسهیل دستیابی به مجوزها و اختیارات
حفظ و ارتقاء روابط عمومی / اجتماعی ارتقاء وجهه عمومی و سهم بازار

فهرست