ISO 27001

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO 27001

ISO 27001

IT یک سکه دوروست: هم فرصت است و هم تهدید! اگر به همان نسبتی که به توسعه و همه گیری اش توجه

و تکیه می کنیم به “امنیت” آن توجه نکنیم ،می تواند به سادگی و در کسری از ثانیه تبدیل به یک تهدید ومصیبت

بزرگ شود.نیاز روزافزون به استفاده از فناوریهای نوین در عرصه اطلاعات و ارتباطات، ضرورت استقرار یک نظام مدیریت

امنیت اطلاعات را بیش از پیش آشکار می‌نماید .امنیت اطلاعات به محرمانگی، یکپارچگی و دردسترس بودن داده‌ها

مربوط است.با توجه به موارد فوق الذکر ، شرکت سیمان تهران با توجه به گسترش ضریب نفوذ IT در واحدهای

زیرمجموعه خود ، تصمیم به بکارگیری سیستم مدیریتامنیت اطلاعات براساس ISO 27001گرفته تا از این طریق

بتواند ریسکها و آسیب پذیریهای امنیتی خود را شناسایی و با اجرای برنامه های منسجم و انجاماقدامات اصلاحی

مناسب در این خصوص ، حوادث امنیتی خود را به حداقل رسانده و از تداوم کسب و کارسازمان اطمینان حاصل نماید.

از سال ۱۳۹۳سیمان تهران نسبت به عقد قرارداد با شرکت IMQ ایتالیا اقدام نموده و گواهینامه ISO 27001 خود را از این شرکت دریافت نموده است.ممیزی های خارجی این شرکت سالیانه یکبار توسط IMQ انجام میگیرد.

 

فهرست