ISO 10002

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO 10002

استقرار سیستم دریافت صدای مشتریان و رسیدگی به شکایت آنها منطبق بر استاندارد ISO 10002:2014

با بهینه سازی فرآیند رضایت سنجی، مشتریان سیمان تهران هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایتی را از طریق کانال های ارتباطی قابل دسترسی (تلفن، نمابر، پست الکترونیکی و …) به سازمان انتقال می دهند. صدای مشتریان بررسی، تفکیک و تا رضایت نهایی مشتری پیگیری میگردد. بازخورد فرآیند رسیدگی به شکایات در جلسات کمیته مهندسی فروش و جلسات بازنگری مدیریت جهت شناسایی فرصت های بهبود و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و رفع علل بروز نارضایتی های گزارش شده مطرح و از آن ها استفاده می شود.

فهرست