ISO 10004

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ISO 10004

استقرار سیستم اندازه گیری رضایت مشتریان (CSM) منطبق بر استاندارد ISO 10004:2012

در راستای استراتژی توسعه بازار و با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و ارتقای توان فروش و تحویل، فرآیند رضایت سنجی مشتریان توسعه یافته و با جمع آوری نظرات مشتریان و تجزیه و تحلیل آنها رضایت مشتریان از ابعاد مختلف محصولات و خدمات، بررسی و نتایج در جلسات کمیته مهندسی فروش طرح و بررسی می گردد.

فهرست